Oroväckande resultat - Fler skolor missar obligatorisk ventilationskontroll

Foto: Svensk Ventilation iStock

Skolan är inte bara en plats för lärande, utan även en miljö där elever, lärare och personal tillbringar mycket av sin tid. Trots att obligatorisk ventilationskontroll (OVK) har varit lagstiftad i över 30 år, rapporterar endast fyra av tio kommuner att en OVK genomförts i alla skolor de senaste tre åren. Även om detta är en förbättring sedan 2019, uppfyller fortfarande majoriteten av kommunerna inte lagkravet. Svensk Ventilation har i tio år undersökt hur kommunerna hanterar ventilationstillsynen i skolor. Årets enkät visar att arbetet med att förbättra inomhusluften går för långsamt och att OVK i vissa avseenden inte är tillräckligt relevant för de utmaningar kommunerna möter.

"Redan för tio år sedan fick vi indikationer på brister i den grundläggande kvalitetssäkringen av inomhusluften i Sveriges skolor. Tyvärr har utvecklingen gått alltför långsamt sedan dess. Risken är stor att allt fler elever och skolpersonal får leva med allvarliga konsekvenser av dålig inomhusluft," säger Britta Permats, vd på Svensk Ventilation.

Rapporten bygger på en undersökning där kommunala inspektörer och handläggare svarade på en webbenkät om arbetet med obligatorisk ventilationskontroll, genomförd mellan 19 mars och 2 april 2024. Totalt svarade 53 procent av Sveriges kommuner.

Trots vissa förbättringar visar resultaten tydligt att problemen som identifierades redan 2014 kvarstår. Genomförda satsningar är otillräckliga, och OVK

brister i relevans, eftersom den inte täcker problematiken med hög personbelastning. Många kommuner utför tillsyn utöver OVK-kraven.

Kommunerna påpekar i årets enkät behovet av systemförändringar av OVK för att förbättra hanteringen och uppfylla kraven. Våra tre rapporter visar att kommunerna länge har kämpat med samma problem. En reformering av ventilationskontrollen skulle höja dess relevans genom att underlätta kommunernas arbete, ta större hänsyn till den faktiska verksamheten i skolorna, förtydliga ansvarsfördelningen och förbättra rutiner och uppföljning. Detta skulle bättre garantera god inomhusluft i skolor och förskolor.

Därför föreslår Svensk Ventilation följande åtgärder, som också får starkt stöd från kommunala tjänstemän som svarat på enkäten:

  1. Större hänsyn till verksamheten i OVK: 52 procent av tjänstemännen anser att en utvecklad OVK, som tar hänsyn till den faktiska skolverksamheten och rätt antal elever i lokalerna, är nödvändig för att den ska vara relevant.

  2. Införa enhetliga digitala OVK-protokoll och ett nationellt register: 52 procent av tjänstemännen anser att digitala enhetliga protokoll för OVK skulle underlätta kommunens tillsyn. Ett nationellt system skulle skapa enkelhet och tydlighet över hela landet. Boverket stöder också detta förslag, som nämns i det reviderade energiprestandadirektivet (EPBD).

  3. Möjliggöra för kommuner att ta ut en avgift för tillsynen av OVK: 34 procent av tjänstemännen anser att en avgift för handläggningen skulle underlätta kommunens tillsyn. Detta skulle göra tillsynen självfinansierad, vilket kan öka resurserna och prioritera frågan.