Rapport om bygghissolyckan - Brister i montering och kontroll

Foto: Scott Webb / Unsplash

Under onsdagen presenterade Statens haverikommission sin rapport om den tragiska olyckan i december där fem byggnadsarbetare omkom i Sundbyberg. Kommissionen konstaterade att olyckan berodde på brister i monteringen av bygghissen av det anlitade hissföretaget samt brister i företagets kontroller av monteringen.

En av bristerna var att avsaknaden av skruvförband inte upptäcktes i kontrollerna. Dessa skruvförband, som består av skruvar och muttrar för att hålla ihop hissens sektioner, är avgörande för säkerheten. Haverikommissionen rekommenderade nu att Arbetsmiljöverket utreder hur kontrollsystemet vid montage av bygghissar kan förstärkas.

Efter olyckan har kontrollerna av hissmonteringen skärpts på alla arbetsplatser hos Andersson Company Byggnads, utöver de befintliga bestämmelserna. En oberoende besiktning görs nu vid varje ny höjning av hissen under byggets fortskridande. VD Patrik Toresäter hoppas att Arbetsmiljöverket kommer att skärpa regelverket för att göra detta till standard i hela branschen.

Nuvarande regler kräver endast en oberoende besiktning vid första hissmonteringen. Därefter utför hissföretaget egenkontroller vid varje höjning av hissen. Totalentreprenören får dokumentation från både den oberoende besiktningen och egenkontrollerna.

Haverikommissionen rekommenderade också att Andersson Company Byggnads integrerar riskhantering av bygghissar i sitt systematiska arbetsmiljöarbete och att Arbetsmiljöverket specifikt granskar riskerna med bygghissar i sin tillsyn av byggarbetsplatser.

VD Patrik Toresäter kommenterade att den tragiska olyckan har lärt dem att vara ännu mer noggranna i granskningen av de kontroller som deras underentreprenörer utför. Han understryker att byggverksamhet innebär risker som måste hanteras noggrant för att undvika olyckor.