Stationsbyggen vid Helsingfors västmetro fortskrider i god takt

Illustration av Sökö station som står klar 2022. Hela projektet förväntas bli klart 2023 när avsnittet mellan Stationerna Mattby och Stensvik efter testning och myndighetsinspektioner överlåts till kollektivtrafikföretaget HST som trafikerar metrolinjen. Projektet fortskrider enligt tidtabell och budgeten har hållit. Foto: Västmetron

Bygget av Sökö station väster om den finländska huvudstaden startade i augusti 2018. På stationen är 80 procent av betonggjutningarna och elementinstallationerna redan utförda. Totalt gjuts nästan 10 000 m3 betong och cirka 1 800 element installeras. I juni startade de hustekniska arbetena med bl.a. installation av ventilationskanaler, vatten- och avloppsrör och sprinklerrör.

I byggentreprenaden byggs Sökö metrostation, stationens tekniska schakt, två ingångar och en servicetunnel från Sököleden till stationen. Ingången från Sökö torg kommer att ha två våningar. Fyra parallella hissar ska säkerställa att resenärerna smidigt kan ta sig direkt till plattformsnivån.  Den andra ingången vetter mot Övergårdsvägen och där sker passagen till metron med rulltrappor och en snedbanshiss. Konstnären Taneli Rautiainens konstverk ”Sfäärit” kommer att pryda stationen. Verket placeras vertikalt i stationens olika utrymmen från plattformen via hisschaktet till ingången vid Sökö torg.

Västmetrons moderna metrosystem består av 52 olika system. Automationssystemen omfattar bl.a. VVS-automation, fastighetsövervakning, matningsövervakning, kamera- och högtalarsystem och passerkontroll. VVS-systemet omfattar bl.a. pumpstationer, rökgasfläktar, stationsspecifik ventilation och övertryckssättning samt släckvattennät. Andra system i metron är exempelvis säkerhetssystem, branddörrar och system för passagerarinformation.

I år övergår man på alla stationer från betongarbeten till hustekniska installationer och samtidigt startar installationer av olika system.

”Byggandet av Sökö station fortgår enligt plan. Utöver betongarbetet pågår även bl.a. installation av kabelstegar, värme- och kylrör, vatten- och avloppsrör, brandsläckningssystem och ventilationskanaler. En målsättning är att takkonstruktionerna vid båda ingångarna ska bli klara i år”, säger västmetroprojektets Janne Tuoma som är byggchef på Sökö station.

Konsortiet YIT/ARE fungerar som projektledningsentreprenör för Sökö station.

”Byggplatsen sysselsätter för närvarande cirka 140 personer. Det utspridda byggområdet har varit en utmaning. Arbeten har utförts på många olika byggområden. Under hösten 2019 ska fjärrvärme införas som uppvärmningsmetod under byggandet. Fjärrvärme möjliggör miljövänlig och kostnadseffektiv uppvärmning medan arbetet pågår”, säger den hustekniska chefen Tomi Bergius från konsortiet YIT/ARE.

På avsnittet från Mattby till Stensvik byggs en sju kilometer lång banlinje och fem nya stationer, och på Mossberget byggs en underjordisk metrodepå.  26 sidoentreprenader pågår. Projektet leds av en integrerad projektorganisation med sakkunniga från 20 olika företag.  Efter att projektet slutförts övergår stationerna och banan, inklusive tekniska system, i Länsimetro Oy:s ägo.

Sökö station står klar 2022. Hela projektet förväntas bli klart 2023 när avsnittet mellan Mattby och Stensvik efter testning och myndighetsinspektioner överlåts till HST som trafikerar metrolinjen. Projektet fortskrider enligt tidtabell och budgeten har hållit.