Miljonprogramsområdet Ryd - första etappen klar

Invigningen förrättades av Victoria Parks VD Per Ekelund, Victoria Parks områdeschef Eleonor Biberg, samt Kommunstyrelsens ordförande i Linköping Niklas Borg via digital hälsning. Foto: Strategisk Arkitektur

Nya Parklunden i Ryd, Linköping är nu invigd. På uppdrag av Victoria Park har Strategisk Arkitektur genom nära dialog med alla aktörer möjliggjort en ökning om 65% nya bostäder och en tydligare stadsstruktur som bidrar till ett tryggare, livfullare och attraktivare Ryd. Projektet är ett praktexempel på hur bostadsbristen kan lösas genom förtätning och hållbar utveckling av miljonprogramsområden med långsiktigt sociala värden.

Strategisk Arkitektur har på uppdrag av Victoria Park sedan 2016 arbetat med förtätning av Kv. Ostbrickan 2 i miljonprogramsområdet Ryd, strax norr om Linköpings universitet. Området är konsekvent planerat med 888 befintliga bostäder i tvåvåningslameller med tydlig karaktär från mitten av 1960-talet. Tidigt i projektet genomfördes täthetsstudier och studiebesök där en stor potential i Ryd identifierades. Idén om förtätning presenterades för Linköpings kommun, som visade sig ha ett stort intresse för fler bostäder i det här läget i staden.

Genom nära samarbete med Victoria Park och kommunens tjänstepersoner, samt jämte experter inom nyckelområden har ett effektivt och dialoginriktat planarbete bedrivits med tydliga målsättningar. Resultatet är en detaljplan som möjliggör en ökning av antalet bostäder med 65%.

 

- Vi har målmedvetet drivit detaljplane- och byggprojekteringsprocesserna med siktet inställt på rationell, ekonomisk byggbarhet och socialt hållbar komplettering av boendemiljön. Boende i Ryd kommer genom förtätningen att uppleva en tydligare stadsstruktur, vilket är en viktig del i utvecklingen av social hållbarhet i området, säger Andreas Fries, kundansvarig arkitekt och en av Strategisk Arkitekturs grundare.

Arkitekterna har lagt stort fokus på samspelet mellan gammalt och nytt i relationen mellan nya och befintliga hus, gaturummen och orienteringen i landskapet. Ambitionen är en förtätning med ett nytt förhållningssätt till gatan, samtidigt som det ursprungliga områdets 1960-talsstruktur och arkitektoniska kvaliteter omhändertas. De nya husen vänder entrélägen och fönster mot gator och stråk, vilket ökar trygghet och upplevelsen av ett mer stadsmässigt, befolkat och livfullt Ryd.

- De nya husen skänker förnyelse och ny charm till området, vilket i sin tur lyfter hela Ryd. Vi är väldigt nöjda med projektet och kommunens fina engagemang kring utvecklingen av nya bostäder kopplat till satsningen på Linköpings universitet, säger Per Ekelund, VD på Victoria Park.

Förutsättning för ett tryggare och trivsammare Ryd skapas med flexibla, modulära byggrätter, samt genom hantering av parkeringsfrågan. De 570 nya lägenheterna byggs på idag underutnyttjade parkeringsytor som förädlas med bostäder och gröna ytor utan att befintliga bostäders utsikt störs. All parkering kan lösas ovan mark; på markparkeringar samt kantstensparkering längs områdets gator.

Förtätningen möjliggör ett utökat och breddat lägenhetsutbud. Detta skapar ett attraktivare område som kan erbjuda flexibilitet över tid i form av boendekarriärer och anpassningar utifrån de boendes förändrade behov.

- För oss på Strategisk Arkitektur är den här typen av satsningar nödvändiga för att lösa bostadsbristen och en viktig del i utvecklingen av hållbara samhällen. Det handlar såväl om fysiska kvaliteter i befintliga och nya lägenheter, som mänskliga värden genom boendesocialt arbete och program för områdesutveckling, säger Andreas Fries.

 

Strategisk Arkitektur förenar människa, form och värde.
Genom en fusion av gestaltning och affärsnytta formad i nära dialog med kunden utformar vi miljöer med människan i fokus. Med cirka 65 medarbetare i Stockholm verkar vi inom områdena fastighetsutveckling, stadsutveckling, handel, bostad och interiör arkitektur. Vi skapar bestående värden genom att leverera mer än vad som förväntas av en arkitekt.

Bolaget grundades 1991, är partnerägt och har en omsättning på cirka 90 miljoner SEK. Aktuella uppdrag är bland annat ny simhall med kontor i Solna, omdaningen av NK, stadsutveckling av Bredden, utveckling av Bobergs tegelbyggnader i Gasverksområdet, nytt huvudkontor för Tele2 och nya bostäder i Västerås, Täby och Eskilstuna.