Grönt ljus för för nytt äldreboende och nya bostäder vid Torshällaån

Foto: Maison Forte

Nytt äldreboende, bostäder och en ny brygga för allmänheten vid Torshällaån. Det är några av de delar som ingår i en ny detaljplan för kvarteret Gillet, centralt vid infarten till Torshälla. En byggaktör är redo att påbörja arbetet när detaljplanen vunnit laga kraft.

Kvarteret Gillet ligger vid foten av Holmberget där det tidigare funnits en bensinstation. Tomten är väl synlig från Eskilstunavägen och Holmenleden som möts i en korsning strax utanför tomten. Kvarteret Gillet har länge varit utpekad för utveckling av bostäder och samhällsservice och den nya bebyggelsen blir ett viktigt tillskott till utvecklingen av Torshälla.   

– Det har varit en lång process att få fram en detaljplan på kvarteret Gillet. Nu möjliggör vi för byggnation och jag vet att det är efterlängtat av medborgarna i Torshälla, säger Sarita Hotti (S) ordförande stadsbyggnadsnämnden Eskilstuna kommun.  

Äldreboende, kontor och möjlighet till verksamhetslokaler mot Eskilstunavägen 

Ett nytt äldreboende ska placeras mot Eskilstunavägen med plats för cirka 88 lägenheter. I byggnaden kan också kontor och verksamhetslokaler i bottenvåningen byggas. För övriga tomten ska bostäder byggas i ett hus längs Holmenleden och två mindre punkthus vid Torshällaån.  

Parkutveckling med ny brygga för allmänheten och nya utformningar för Holmenleden och Eskilstunavägen 

I samband med byggnationen av platsen ska också parken längs Torshällaån utvecklas vidare med bland annat en brygga för allmänheten.

Holmenleden ska byggas om så den blir smalare och en ny gång- och cykelväg ska byggas mellan huset och Holmenleden.

Eskilstunavägen, längs tomten som redan byggts om, ska fortsätta att utvecklas till en mer stadsgata likt de gator som finns i centrala Torshälla.  

– Ja, det här blir ett välkommet tillskott i Torshällas utveckling. Vi har sett fram emot att planen ska bli klar och att byggprojektet komma i gång, instämmer Lars-Göran Karlsson (S), ordförande i Torshälla stadsnämnd.