Ett steg framåt för Lunds nya ridanläggning

Foto: Fojab Arkitekter.

En ridanläggning med fokus på hästvälfärd, god arbetsmiljö och ständig utveckling för ridsportsutövare. Det kan snart bli verklighet på Ladugårdsmarken i Lund. I dag fattade kommunstyrelsen beslut om att gå vidare med en utökad investeringsram för att uppföra den nya ridanläggningen.

I det öppna slättlandskapet på Ladumarken i norra Lund planeras den nya ridanläggningen ta form. Här ska två ridhus med ridbanor, en administrativ del och ett kafé, ett hästskoformat stall med utsläpp till hage direkt från boxarna, utomhusbanor och rasthagar byggas.

– Äntligen får vi snart ett nytt och i alla avseenden funktionellt ridhus Lund. Nu återstår bara beslut i fullmäktige, säger kommunalrådet Jan Annerstedt (FNL). Ridsporten är stor och populär och om ett par år kan både yngre och äldre Lundabor rida året om i en fantastiskt fin anläggning.

Det nuvarande ridhuset i Lund är både trångbott och slitet. Behovet av en ny ridsportsanläggning inom kommunen har varit uttalat under en längre tid.

– Det är glädjande att vi nu genom ett nytt ridhus skapar nya och bättre förutsättningar för en av våra stora idrotter och folkrörelser. Vi har arbetet länge för detta och ser nu fram emot att ridhuset blir byggt, säger Anders Almgren (S),

Ridanläggningens område och byggnader är storskaliga och kostnaderna för bland annat tillgänglighetsanpassningar, markarbete, dagvattenhantering med mera har gjort att investeringsramen höjts. Kommunstyrelsen godkände under dagens sammanträde den indexerade investeringsramen till 160 000 000 kronor för projektet.

– Det är viktigt att investeringsprojekt av den här storleken har en realistisk budget som skapar förutsättningar för att projektet ska kunna genomföras med god kvalitet och för att skapa bra värden för lång tid framöver. Den föreslagna investeringsramen skapar sådana förutsättningar, säger Henrik Weimarsson, ekonomidirektör i Lunds kommun.

Totalt kommer ridhusanläggningen och ytorna runtomkring att omfatta ett 14 hektar stort område och stallet ger plats för femtio hästar. Till det kommer ridklubben ha möjlighet att bygga ett eget stall för 50 boxar för uthyrning.

Under kommunstyrelsen beslutades också att en utredning ska göras om bakgrunden till att investeringskostnaderna ökat, varför investeringen tagit så lång tid och att vidta eventuella åtgärder för att förhindra att det här sker framöver vid stora investeringar. Nu väntar slutligt beslut i kommunfullmäktige.

FAKTA det här händer nu

  • Bygglov har lämnats för bygget av ridhusanläggningen. Just nu pågår en överklagandeprocess, som hanteras av Länsstyrelsen. Ridanläggningen består av 3 fastigheter så det är 3 överklaganden som har lämnats in.
  • Länsstyrelsen har lämnat beslut om att godkänna ansökan om förprövning av djurstall. Ansökan ska också lämnas för karantän-stall och uteboxar.
  • När beslut gällande utökad investeringsram är lämnat av kommunfullmäktige fortsätter upphandlingen gällande entreprenader.