Dörren ska förena god funktion med hög säkerhet

Skjutglaspartier är en elegant lösning som passar bra i kontorsmiljöer. Foto: Stefan Nilsson

Det finns dörrar av trä, glas, aluminium och stål. Vilket material man än väljer, så ska dörren vara säker och gärna också estetiskt tilltalande.

–Valet av material styrs av pris, slitage, prestanda, estetik och brandsäkerhet. Ju längre ner i huset dörren sitter, desto robustare måste den vara, säger Jörgen Pell, byggnadsingenjör och projektör på White arkitekters kontor i Uppsala.

I kontor är glasade dörrar vanliga interiört och många kontor har träglaspartier eller dörrportaler med glas på sidan. Standardiserade och massproducerade trädörrar är det vanligaste i lägenheterna. En yttre port av trä andas stil och elegans men måste, till skillnad från stål, aluminium och glas, underhållas för att behålla sin fräschör.

–Glas är ett mycket tåligt material då det laminerats. Laminerat glas består av två eller fler glasskivor som "limmats" samman med en plastfolie, berättar Jörgen Pell.

Försäkringsbolagen ställer olika krav på säkerhetsklassningen av dörrarna, beroende vilken verksamhet som bedrivs i lokalerna. Brandklassningen styrs av BBR (Boverkets byggregler). I bostadshus utformas brandskyddet framförallt för att skydda lägenheterna. För lokaler gäller oftast analytisk dimensionering1) gjord av en brandkonsult.  

bild
En entrédörr av stål är stabilare än entrépartier av andra material, vilket ofta ger lägre underhållskostnader. Foto: Daloc

Samarbetar med brandkonsulter

–Eftersom brandsäkerheten har bäring på byggnadens brandcellsindelning samarbetar vi med brandkonsulter, när det gäller fastighetens dörrar, säger Jörgen Pell.

En snabb utrymning vid brand kan rädda liv. Hur snabbt utrymningen går styrs av hur många personer som vistas i en viss lokal.

–Antalet personer påverkar i sin tur dörrbredder och val av beslagning som dörrstängare, låshus och handtag samt brandlarmsystem. Även ljudklassningen av dörren styrs av BBR:s regler. Men beställaren kan ibland ha högre krav på ljudisolering, än kraven i BBR, säger Jörgen Pell.

bild
En säkerhetsdörr till lägenheten gör det betydligt svårare för en tjuv att bryta sig in. Hur väl dörrarna står emot inbrott testas på olika sätt. Testerna visar om dörren klarar den inbrottsklass den är byggd för. Foto: Stefan Nilsson.

Passersystem och larm

Entrédörrar till kontor och andra kommersiella lokaler ska kombineras med ett passersystem och även vissa innerdörrar har sådana. Entrédörren ska också ha hög brytsäkerhet och klassas enligt SIS eller Stöldskyddsföreningens normer.

–Lägenhetens ytterdörr, kallad tamburdörr, bör också vara säkerhetsklassad, anser Jörgen Pell.

White arkitekter jobbar främst med komplexa projekt åt stora fastighetsägare, både kommunala och privata byggföretag.

–Från dem får vi en projekteringsanvisning, där även kravet på dörrarna framgår.

Men projekteringsanvisningarna är ofta generella. Om jag inte kan följa dem förklarar jag det för beställaren och föreslår alternativa lösningar. När det gäller dörrar samarbetar vi oftast med säkerhets- och beslagskonsulter.

bild
–Dörrmiljöer involverar många skrån, bland annat akustiker, brandkonsulter och säkerhetskonsulter, säger Jörgen Pell, projektör hos White arkitekter i Uppsala. Foto: Aksel Alvarez

Gillar att jobba med dörrmiljöer

Dörrar är Jörgen Pells favoritobjekt i byggnaden.

–Där möts bland annat akustiker, brandkonsulter samt el- och styrprojektörer. Tillträdet till de lokaler brukarna dagligen nyttjar måste bara fungera, oavsett hur komplex kravställningen är. Arkitektens uppgift är därför att skapa en dörrmiljö som är säker och snygg och som underlättar tillgängligheten till lokalerna, säger han.

Det finns en målkonflikt mellan god tillgänglighet och hög säkerhet.

bild
Trädörrar interiört ger ett sobert intryck, särskilt i kombination med glas. Foto: Susan Mielke

–Arkitekter och säkerhetskonsulter får kämpa hårt för att hitta en lösning som täcker in båda aspekterna. Ofta blir det en lösning med dörrautomatik som är ett krav om dörren bedöms som tung. Dörrautomatik innebär att dörrarna öppnas via armbågskontakt eller någon annan form av kontakt. Personalen använder en tagg, bricka eller en kod för att ”låsa upp” dörren. Att få dörrmiljön att "samspela" med byggnadens tekniska infrastruktur som larm, anslutningskontakter och dörrautomatik, framförallt i mer komplexa projekt, är ofta en utmaning för projektörer och arkitekter. En funktionsprovning görs innan slutbesiktningen för att förvissa sig om att dörren fungerar som den ska, säger Jörgen Pell.

–Det finns många duktiga dörrtillverkare i Sverige men entreprenörer upphandlar också dörrar från tillverkare i Polen, Estland och Finland. Den som enbart ser till priset riskerar att få en dörr med låg kvalitet, till exempel en bristfällig infästning, säger Jörgen Pell.

Man får oftast vad man betalar för. Det gäller även dörrar. Allra bäst är det om dörren har så hög kvalitet att den kan återanvändas efter en renovering.

bild

1)Analytisk dimensionering innebär att ett eller flera av de allmänna råd som finns i BBR:s brandskyddsavsnitt uppfylls på ett alternativt sätt.