Malmös första flerbostadshus med massivträstomme

Illustration: Kjellander Sjöberg

Malmös första flerbostadshus med massivträstomme byggs nu i stadsdelen Elinelund i Malmö. Huset är ritat av Kjellander Sjöberg och är resultatet av en markanvisningstävling som arkitektkontoret vann tillsammans med fastighetsutvecklaren Nordr för två år sedan. Projektet genomförs med den senaste träbyggnadstekniken och är förankrat i en lång regional träbyggnadstradition.

Äldre trästommehus i Öresundsregionen byggdes vanligen i korsvirke eller i skiftesverk - två byggtekniker som utmärks av tydliga fackverk i fasad, ett karaktärsdrag som fått ett samtida uttryck i det nya husets gestaltning. Massivträhuset med 18 bostäder uppförs tillsammans med 20 radhus där husens placering och tomtens utformning har inspirerats av platsens ursprungliga odlingslandskap. Ett mer rätvinkligt gatumönster har ersatts av mjuka gatusträckningar och en friare gruppering av husen med målet att skapa en lantlig informell bykaraktär.

bild
Elinelund, Malmös första flerbostadshus med massivträstomme. Foto: Kjellander Sjöberg

Projektet utförs i enlighet med Lokal Färdplan Malmö 2030 (LFM30) som innebär att byggsektorns aktörer tillsammans förbinder sig vidta konkreta åtgärder för kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser på både företags -och projektnivå. Projektets miljöbelastning beräknas genom en livscykelanalys som dokumenteras under uppförandet. Byggprocessens klimatpåverkan kompletteras med en beräkning av dess framtida resursförbrukning både under bruksperioden och efter nedmontering, där möjligheten till återbruk vägs in.

Vikten av att tänka igenom byggnadens hela livscykel har Kjellander Sjöberg erfarenhet av genom arbetet med restaureringen av den över hundra år gamla byggnaden Gjuteriet i Varvsstaden i Malmö. I byggnaden samverkar en ny trästomme med den ursprungliga metallkonstruktionen. Återbruk av byggmaterial från platsen finns i allt från byggnadens tegelfasader till trappor och belysning. Genom att med framgång ha tagit vara på nästan alla delar av upp till hundra år gammalt byggmaterial visar Gjuteriet att teknikerna för hållbart byggande har funnits under lång tid, och att det framför allt handlar om valet av långsiktiga material och metoder.
 
Flerbostadshuset i Elinelund är genomtänkt ur ett hållbarhetsperspektiv från början till slut. Projektet visar vägen mot målet om en klimatneutral byggsektor i Öresundsregionen 2030, bland annat genom att ersätta en klimatbelastande standardstomme av betong med en stomme i massivträ. Flerbostadshuset byggs av Veidekke med trästomme av Woodcon. Inflyttningen är beräknad till 2022.