Göteborgs kommun markanvisar 4000 bostäder under 2017

Bild: Göteborgs Stad.

Göteborgs kommun markanvisar drygt 4 000 bostäder på kommunal mark. Det framgår av den markanvisningsplan för 2017 som antogs vid fastighetsnämndens möte tidigare i veckan. Mer än hälften kommer att vara hyresrätter och resterande del bostadsrätter och äganderätter.

Göteborgs Stad, representerad av fastighetsnämnden, är en stor markägare med möjlighet att påverka inriktningen på en avsevärd del av nybyggnationen i staden. Det gäller såväl vardet byggs som innehåll och utformning.

Staden har satt upp som mål att det ska markanvisas 4 000 bostäder under 2017 och att hälften av dessa ska vara för hyresändamål. De båda målen inryms i den nu framtagna markanvisningsplanen.

Ett annat mål för stadens markanvisningar är att minst 10 procent av hyresrätterna ska ha ett hyrestak på maximalt 1 000 kronor per kvadratmeter och år.

Markanvisningsplanen följer stadens inriktning om att bostadsbyggande i mellanstaden och de centrala delarna ska prioriteras. Exempel på sådana byggprojekt är Radiovägen etapp 1 med 150 bostäder och området intill Gårdstensskolan där det ska byggas 80 nya bostäder.

 

Bogemenskap

Staden har även som ambition att fem procent av stadens markanvisade bostäder ska gå till bygg- och bogemenskaper. I en byggemenskap går enskilda individer och familjer samman för att planera, bygga och senare bo i ett hus som utformas efter deras egna idéer om sitt boende. Exempel på planerade byggemenskaper finns vid Södra Viktoriagatan, Landala och vid Sunnerviksgatan nära Kyrkbyn på Hisingen.

I en bogemenskap tar de boende tillsammans ansvar för gemensamma utrymmen och aktiviteter och på köpet får de en aktiv tillvaro med social trygghet och ett stort inflytande.