Större Attefallshus – fler byggnader eller fler problem?

Caterina Carreman, advokat Foyen Advokatfirma. Bild: Foyen Advokatfirma
Sara Eriksson, biträdande jurist Foyen Advokatfirma. Bild: Foyen Advokatfirma

Text: Caterina Carreman, advokat Foyen Advokatfirma och Sara Eriksson, biträdande jurist Foyen Advokatfirma

Storleken på så kallade Attefallshus föreslås nu öka från 25 till 30 kvadratmeter. Kommer det att underlätta byggandet eller bygger vi in fler problem då kommuners möjlighet att reglera byggnationen är liten?

Det krävs idag inte bygglov för att i omedelbar närhet till ett en- eller tvåbostadshus uppföra ett så kallat Attefallshus. För att byggnaden ska vara undantagen från kravet på bygglov krävs att byggnadsarean inte överstiger 25 kvadratmeter, att taknockshöjden inte överstiger 4,0 meter, att byggnaden inte placeras närmre gränsen än 4,5 meter och att byggnaden i förhållande till järnväg inte placeras närmre spårets mitt än 30,0 meter. Regeringen har nu lagt fram ett lagförslag där den tillåtna byggnadsarean ska utökas från 25 till 30 kvadratmeter, en så kallad Bolundare. Lagändringen föreslås träda ikraft den 1 mars 2020.

Små möjligheter för kommuner att stoppa
Som framgått ställs det alltså få krav för uppförandet av ett Attefallshus (eller Bolundare). Kommunens möjligheter att stoppa byggnationen eller kräva bygglov är små. Attefallshus får strida mot bestämmelser i detaljplan. Att Attefallshus får strida mot detaljplan kan till exempel innebära att de placeras inom områden som enligt detaljplanen inte får bebyggas på grund av risk för skred, ras eller erosion. Attefallshusen kan även placeras närmre väg än vad som är tillåtet enligt detaljplan, men utan att väglagens regler om avstånd mellan väg och byggnader istället blir tillämpliga.

Kommunen har dock möjlighet att reglera att Attefallshus inte får uppföras utan bygglov vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla av historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Som utgångspunkt krävs att kommunen har stor frihet att göra bedömningen om vilka områden som är särskilt värdefulla, men detta beslut ska ha fattats innan kommunen börjar handlägga en fråga om Attefall.

Få krav får konsekvenser
Att kraven för att få uppföra ett Attefallshus är så få kan även vålla bekymmer inom vissa branscher. Av lagen framgår endast att Attefallshus inte får uppföras inom ett visst avstånd från en järnväg. Vad gäller exempelvis kraft- och luftledningar finns regler om minsta säkerhetsavstånd till byggnation, men detta framgår inte av reglerna om Attefallshus. Problem kan också uppstå exempelvis när byggnader utan krav på bygglov uppförs ovanför olika ledningar i marken.  

Startbesked
För uppförande av Attefallshus krävs vanligtvis anmälan och därmed också startbesked. Kommunen har därför möjlighet att neka startbesked, men det krävs stöd i lag för att kommunen ska ha rätt att göra det. Ytterligare en något besynnerlig ordning är att det i lag stadgas att endast den som ansökt om startbesked får överklaga beslut om startbesked. Detta innebär att grannar, så länge Attefallshuset uppförs minst 4,5 meter från tomtgränsen, inte har någon möjlighet enligt lag att överklaga beslutet om startbesked. Mark- och miljödomstolen har dock i ett par avgöranden de senaste åren klargjort att en sådan ordning inte är förenlig med Europakonventionen. Därför har domstolar, i strid med nuvarande lagstiftning, börjat tillåta grannars överklaganden av startbesked.  Detta är något som ska ses över enligt senaste propositionen men ännu inget förslag till ändring.