Göteborgs historiska stadskärna ska få ett lyft

Visionsbild som visar idéer om trädäck längs Stora Hamnkanalen och breda gång- och cykelbanor med enkelriktad biltrafik i mitten på Norra Hamngatan. Visionsbild Göteborgs Stad/White

Trafiknämnden i Göteborg antog på fredagen en ny stadsmiljöplan för den historiska stadskärnan innanför Vallgraven. Planen visar på en möjlig utveckling för att nå målet om attraktiva stråk, platser och gator och en hållbar mobilitet.

Stadsmiljöplanen utgör en konkretisering av den nya översiktsplanens stadslivsstråk inom Vallgraven och visar hur trafikstrategins mål om en attraktiv stadsmiljö samt hållbar mobilitet kan realiseras genom utveckling av allmän plats.

Planen är ett utvecklingsprojekt som trafikkontoret tog initiativet till och har genomfört under 2020–2022. Den innehåller inte färdiga förslag utan uttrycker en viljeinriktning som skapar underlag för planerade förändringar på gator, platser och torg. Planen kompletterar också angränsande projekt med ett stadsmiljöperspektiv.

– Med stadsmiljöplanen vill vi inspirera till vad som är möjligt, hur vi skapar de goda platserna med tillgänglighet i de mest centrala delarna av Göteborg, säger Åsa Hagnestål, landskapsarkitekt och projektledare för stadsmiljöplanen, på trafikkontoret.

En viktig utgångspunkt i stadsmiljöplanen är att gång och cykel ses som de i framtiden viktigaste trafikslagen i Göteborgs city.

– När ytorna för de olika trafikslagen fördelas om så att gående och cyklister prioriteras, då ökar stadsmiljökvaliteterna och det blir trevligare att vistas i detta område, säger Åsa Hagnestål.

Fyra stråk lyfts särskilt fram

Fyra stora stråk lyfts särskilt fram i stadsmiljöplanen: 

Stora Hamnkanalen; Södra och Östra Larmgatan från Kaserntorget i väster via Kungsportsplatsen till Hotellplatsen vid Drottningtorget i nordost; Vallgraven med Kungs- och Grönsakstorget och gatorna längs vattnet samt Kasernstråket från Hvitfeldtsplatsen i söder via Kaserntorget till Lilla torget i norr. Dessa stråk har alla en direkt koppling till tankarna på så kallade stadslivsstråk i Göteborgs nya översiktsplan.

Flytt av spårvagnar frigör soliga lägen

I planen konkretiseras dessutom, bland mycket annat, de tankar som kommit fram i studier för ny spårväg längs Alléstråket och istället slopad spårvagnstrafik på Norra Hamngatan förbi Nordstan.

– En del av dagens täta spårvagnstrafik förbi Brunnsparken skulle i så fall ersättas av gående, cyklister och - på sommarhalvåret – uteserveringar i några av innerstadens soligaste lägen utmed Stora Hamnkanalen, säger Åsa Hagnestål på trafikkontoret.

Samtidigt behöver bland annat behovet av parkeringsplatser och lastzoner samt påverkan på kollektivtrafiken studeras vidare.

Ett första exempel på en plats innanför Vallgraven där stadsmiljöplanens tankar kommer att prövas är Harry Hjörnes Plats, där Södra och östra Larmgatan möts. Trafikkontoret bjuder just nu in konstnärer, designers och arkitekter att anmäla sitt intresse för att vara med och gestalta och utveckla platsen.