Lås- och säkerhetsbranschen – en framtidsbransch under snabb utveckling

SLR fokuserar bland annat på stärkt auktorisation för medlemsföretagen.

Lås- och säkerhetsbranschen är en framtidsbransch som befinner sig under stark förändring. Samhällets digitalisering har en stor inverkan på branschen och allt fler kunder efterfrågar digitala lås- och säkerhetssystem. Samtidigt präglas man av kompetensbrist och branschorganisationen Sveriges Lås- och Säkerhetsleverantörers Riksförbund arbetar aktivt för att attrahera fler till branschen. Ytterligare en prioriterad framtidsfråga är att öka kundernas kännedom om auktorisationen för lås- och säkerhetsföretag.

AV: ANNIKA WIHLBORG | FOTO: SLR

– Ett av våra prioriterade fokusområden är stärkt auktorisation. Historiskt sett har våra medlemsföretag inte behövt uppdatera sin auktorisation, men nu har vi infört regler som innebär att vi kontinuerligt kontrollerar att samtliga auktoriserade medlemsföretag upp­fyller kraven för en SLR­auktorisation. Det innebär bland annat att varje auktoriserat  företag ska ha en låsmästare som ansvarar för  kvalitetssäkringen av företagets arbete,  säger Håkan Dosé, ord förande i Sveriges lås ­och säkerhetsleverantörers Riksförbund, SLR. Auktorisationen innebär även att SLR ställer krav på säkerhetsnivån och inbrottsskyddet i  företagens fysiska lokaler, där man ofta  förvarar känslig information, nycklar, låsscheman och liknande för kunders räkning. SLR genomför bland annat stickprover av de auktoriserade  företagens lokaler.

"Det här är en flerårig satsning som bland annat syftar till att öka kundernas kännedom om vad det inne-bär att vara ett auktoriserat lås- och säkerhetsföretag.”

bild
Håkan Dosé, ordförande för SLR.

LÅS- OCH SÄKERHETSBRANSCHEN KONSOLIDERAS

Konsolidering är en tydlig trend som på senare år präglat lås­ och säkerhetsbranschen. I dags­ äget består branschen av fem stora aktörer som verkar på rikstäckande och ibland även skandinavisk nivå. Dessa aktörer har en  samlad marknadsandel på cirka 50 procent. Övriga 50 procent av branschen består av små, ofta familjedrivna lås­ och säkerhetsföretag med en stark förankring på sin lokalmarknad. 

– Konsolideringen av branschen  fortsätter, såväl stora som mer småskaliga aktörer be­hövs i vår bransch. De stora aktörerna foku­serar till stor del på standardiserade lås­ och säkerhetslösningar på nationell nivå. Allt fler butiks kedjor, kontor, vårdcentraler och  liknande  efterlyser just standardiserade  lösningar som kan installeras på samtliga enheter runtom i  landet. Därför lägger många av de  större  aktörerna resurser på mer  omfattande  nyproducerade objekt. Branschens mindre  aktörer fokuserar i högre grad på  eftermarknad samt att serva mindre kunder på sin lokala marknad, säger Håkan Dosé.

bild
Lås- och säkerhetsbranschen befinner sig i kontinuerlig förändring.

STÄRKER BRANSCHENS  KOMPETENSFÖRSÖRJNING

En utmaning för branschen är kompetens­försörjningen. Lås­ och säkerhetsföretagens efterfrågan på kompetenta medarbetare är enorm och i dagsläget är inflödet av  utbildade nya medarbetare för lågt, vilket innebär att  konkurrensen om duktiga medarbetare är tuff. SLR arbetar därför långsiktigt och aktivt med att få fler att utbilda sig inom lås­ och säker­hetsteknik, såväl på gymnasienivå som inom vuxenutbildningen. 

– Vi vänder oss bland annat till  vuxna som vill sadla om till ett nytt yrke och  betraktar lås­ och säkerhetsbranschen som en  intressant möjlig­het. Vi samarbetar även med  gymnasieskolan och arbetar aktivt för att fler ska välja  inriktningen lås­ och säkerhetsteknik när de börjar gymnasiet. Ytterligare ett prioriterat område för oss är kompetensutveckling av medarbetare på våra medlemsföretag, vilket uppdaterar dem kring senaste nytt vad gäller branschens digitala utveckling, säger Håkan Dosé. ■